Handelsbetingelser

Virksomhedsstruktur
Markvig 4 Business er en del af by Markvig
Adresse: Møllehaven 12A, 4040 Jyllinge

Telefon: 8877 5760
E-mail: info@markvig4business.dk

CVR: 26 42 51 90

§1 Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Markvig 4 Business (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for online marketing, webløsninger, foto og video m.v. til erhvervskunder.

§2 Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

§3 Serviceydelser

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt og efter en høj faglig standard.

Kunden skal give Virksomheden adgang til oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

§4 Priser og betaling

Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Der faktureres efter udført arbejde, enten ved milepæle/facer eller levering af ydelsen.

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
Fakturen bliver udstedt af by Markvig

§4.1 Leje af udstyr

Skal der bruges ekstra udstyr for at løse en opgave, skal kunden forudbetale det fulde beløb for dette.

§4.2 Klippekort

Klippekort kan anvendes straks efter betaling.
Alle klippekort har en løbetid på 12 måneder

Efter løbetiden er udløbet, er ubrugte klip spildt.

Klippekort med 100 klip, kan betales over 2 gange. Dog kan der kun bruges 30 klip indtil 2. rate er betalt.

Klippekort med 150 klip, kan betales over 3 gange. Dog kan der kun bruges 50 klip indtil 2. rate er betalt og 75 klip mellem 2. og 3. rate.

§5 Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Der tillægges endvidere rykkergebyrer med kr. 100,00 pr. rykker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter foregående afsnit ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

§6 Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

§7 Underleverandører

Virksomheden forbeholder sig retten til at inddrage og anvende underleverandører, samt anvende eksterne konsulenter til udførelse af sit arbejde og sine forpligtigelser. Dette er altid med tanke om, at løse arbejdet på bedste vis overfor kunden.

§8 Levering

Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

§9 Forsinket levering

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 21 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden.

Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

§10 Garanti

Virksomheden garanterer ikke for effekten at leverede serviceydelser.

§11 Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

§12 Trediepartsrettigheder

Virksomheden forsikrer, at der ikke findes rettigheder i relation til leverancer eller services, der kan hindre kundens anvendelse af disse. Rejses og/eller varsles der sag mod kunden med påstand om krænkelse af tredjepartsrettigheder, er kunden forpligtet til straks af give skriftlig besked herom til Virksomheden.

Virksomheden har ikke ret til at videre give/sælge fotografisk og video materiale til trediepart.

§13 Tavshedspligt og referance

Virksomheden har tavshedspligt med hensig til fortrolige oplysninger vedrørende kundens forhold og sikrer sig, at underleverandører og andre, der bistår Virksomheden med leverancer, ligeledes overholder disse forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensig til oplysninger om Virksomheden og deres leverancer og services.

Virksomheden forbeholder sig retten til at anvende kunden samt udvalgt materiale som reference, så længe dette sker under generelle vendinger og uden nogen forpligtelser for kunden.

§14 Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Få hjælp nu!

Det gælder om at være genkendelig igennem hele din visuelle platform, som er hjemmeside, billeder, video og trykt materiale m.m. På den måde ved dine kunder hele tiden, hvem du er, hvad du handler med og hvad du står for.

I forhold til udvikling og support af hjemmesider har vi en bred pallette af muligheder i værktøjskassen.

Du kan blandt andet få hjælp til:

 • Ny hjemmeside.
 • Vedligehold af eksisterende hjemmeside.
 • Design der passer til dine ønsker, behov og målgruppe.
 • Tekster, forfatning af nye, eller korrektion af dine egne.
 • GDPR og Cookies.
 • hjemmesidedesign i Wordpress, der gør det nemt for dig selv, at overtage driften.
 • Feeds fra sociale medier.

Har du andre ønsker, finder vi selvfølgelig også ud af det.

Har du spørgsmål, så udfyld formularen, tryk send og vi kontakter dig hurtigst muligt.
Wordpress hele vejen

Vi laver hjemmesider, der er baseret på Wordpress, som er en stabil og afprøvet hjemmeside platform.

Wordpress tilbyder alle værktøjer til at lave bruger- og mobilvenlige hjemmesider.

Tiltræk kunder med en indbydende hjemmeside.

Hjælp kunderne til at tage en beslutning på din hjemmeside, ved at tilpasse den til den rigtige målgruppe.

Din hjemmeside er en vigtig del af din virksomheds DNA, og er ofte den første indgangsvinkel til din virksomhed.

Dine kunder kan få stillet deres nysgerrighed allerede via hjemmesiden.

Hvem ejer hjemmesiden?

Det gør du selv.
Vi udvikler hjemmesiden og laver tilretninger efter dit ønske.

Derefter bliver den overleveret til dig, og du kan selv foretage ændringer og vedligehold.

Ønsker du at overlade vedligehold, opdateringer og ændringer til os, har vi også en prisvenlig løsning på det.

Bliv fundet

Det er fint med en hjemmeside, men hvis den ikke kan findes, kommer der ingen besøgende og pengene er spildt.

Når du får lavet din nye hjemmeside hos os, sørger vi for at fortælle omverdenen at den eksistere.

Vi sørger for at den bliver registreret forskellige steder hos Google, der gør at den nemmere kan findes via Google søgninger.

Har du spørgsmål, så kontakt os, og lad os tage en snak,

Pakke 1

Fra kr. 5.995,-

 • Forside + 2 undersider
 • 5 professionelle billeder
 • Design der passer til din virksomhed
 • Registrering hos Google - Analytics, My Business og Search Console
 • Opsætning af SSL certifikat
 • Cookie og Privatlivspolitik
Kontakt os

Pakke 2

Fra kr. 7.995,-

 • Alt hvad pakke 1 indeholder
 • Hjælp til tekster
 • Opsætning af feed fra sociale medier
Kontakt os

Pakke 3

Fra kr. 9.995,-

 • Alt hvad pakke 2 indeholder
 • 30 - 45 sekunders promo video
Kontakt os

Tilkøb

Fra. kr. 300,-

 • Pr. ekstra side kr. 995,-
 • Pr. ekstra billede i samme fotosession kr. 300,-
 • Pr. ekstra 15 sek video kr. 2.000,-
 • SEO kontakt os
Kontakt os

Klippekort

Som udgangspunkt tager vi kr. 700,- i timen.
Men vi har en klippekortløsning, der er billigere og mere fleksibel for dig.

1 klip = 15 minutter på den måde betaler du kun pr. påbegyndte 15 minutter og ikke per. påbegyndt time.

Klippekortet er gyldigt i 12 måneder.
Du får et login, hvor du kan holde øje med dit klippekort.

100 klip

Kr. 12.250,-
Normalpris
Kr. 17.500,-
Du sparer 30%

50 klip

Kr. 7.000,-
Normalpris
Kr. 8.750,-
Du sparer 20%

25 klip

Kr. 3.937,-
Normalpris
Kr. 4.375,-
Du sparer 10%

Det med småt ...

Wordpresstema og plugins er ikke med i prisen. Beregn ca. kr. 1.000,- til dette.
Det er selvfølgeligt muligt at tilkøbe flere sider, billeder og video, kontakt os for priser.